Realizované stavby

Havarijní oprava parovodu na parkovišti u Penny, Staré Město nad Metují, Náchod

2018, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí na parkovišti obchodů na Starém Městě nad Metují s asfaltovým a dlážděným povrchem a v zeleném pásu. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí. Demolice energokanálu, zazdění konců, záměna za předizol. potrubí, zaklopení části parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů živičných a ze zámkové dlažby.

Osvědčení objednatele

Optimalizace CZT Náchod - část Zdroj

2018, Teplárna Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Tenza, a.s., Movis, s.r.o.

Bourací a zemní práce v areálu Teplárny Náchod pro výstavbu nových technologií. Bourání betonů a zdiva, bourání a kopání přesných pasů do stávajících betonových podlah.

Osvědčení objednatele

Optimalizace soustavy CZT Plhov

2018, Náchod Plhov Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Tenza, a.s.

Zahájení projektu - přípravné práce pro rok 2019. Výstavba provizorního parkoviště. Kompletní zemní práce pro výměnu parovodního rozvodu tepla na Plhově - Náchod za horkovod. Zednické práce na výměníkových stanicích. Demontáže stávajících ocelových konstrukcí, demontáže stávajícího nadzemního trubního vedení.

Oprava zpevněných ploch a kanalizace podjezdu v areálu Trelleborg, Náchod

2018, Náchod Investor: Trelleborg, a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Rozebrání komunikace podjezdu ve výrobním areálu Trelleborg Náchod, odtěžení stávající skladby komunikace, přehrab neúnosného podloží a jeho sanace. Oprava stávající kanalizace výměnou za nové materiály. Zhotovení asfaltového povrchu ve výměře200m2 včetně obrub, povrchu z betonové zámkové dlažby 100m2.

Osvědčení objednatele

Rekonstrukce havarijního stavu kanalizace u bytového domu č.p. 639-640, Hronov

2018, Hronov Investor: SBD Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Rekonstrukce splaškové kanalizace, zbudování vsakovacích jam pro dešťovou vodu, Hronov

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v Náchodě, Mánesovo nábřeží

2018, Náchod Běloves Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Rekonstrukce nábřežního chodníku a veřejného osvětlení v Náchodě na sídlišti Běloves. Odstranění stávajících zpevněných ploch chodníku včetně odfrézování pařezů a vytrhání kořenů. Demontáž stávajícího veřejného osvětlení. Zhotovení nového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby 1 100 m2. Dodávka a montáž veřejného osvětlení v celé délce chodníku.

Osvědčení objednatele

Minerálkovod Běloves

2018, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Realizace minerálkovodu - propojení vrtů minerálních vod Jan a Běla s úpravnou vody a technologickou šachtou Malých lázní v Bělovsi. Součástí projektu je výstavba čerpacích stanic nad oběma vrty, a to jak výstavba objektů tak vybavení technologiemi pro čerpání proplyněných minerálních vod, elektrifikace čerpacích stanic, horizontálně řízený podvrt pod řekou Metuje, překop ulice U Zbrojnice a další. Trubní vedení minerálkovodu bylo realizováno za extrémních podmínek pod hladinou spodních vod s vydatným přítokem a tekutými písky. Celková délka trubního vedení je 800 m

Osvědčení objednatele

Horizontálně řízený podvrt pod řekou Metuje - příprava pro VAK

2018, Náchod Běloves Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Provedení horizontálně řízeného podvrtu pod řekou Metuje v Náchodě Běloves v délce 66m a max. hloubce 6 m, včetně zemních prací a pokládky trubního vedení.

Osvědčení objednatele

Revitalizace parku Aloise Jiráska Aqua Mineralis Glacensis v Hronově

2018, Hronov Investor: Město Hronov Generální dodavatel: GREEN PROJECT s.r.o.

Kompletní demolice objektů a komunikací, výstavba nového vodovodu a kanalizace, výstavba zpevněných ploch bez zhotovení povrchových úprav.

 

Havarijní oprava parovodu v Palackého ulici v Náchodě

2018, Náchod Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Osvědčení objednatele

Likvidace nástavby vagonu v areálu ČD Náchod

2018, Náchod Investor: České dráhy a.s. Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Likvidace nástavby nákladního vagonu Gbs 31. Rozřezání a odvoz nástavby, vyklizení a likvidace odpadu, odstranění dřevin, vyčištění rampy z betonových panelů a jejího okolí od nánosů zeminy a drnů.

Havarijní oprava parovodu v ulici Vinohrady v Náchodě

2018, Náchod Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Osvědčení objednatele

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice

2018, Hořice Investor: Město Hořice Generální dodavatel: VALC, s.r.o.

Šetrné rozebrání azbestových krytin, kompletní demolice stájí, zemní práce pro základy nových obejktů, zhotovení konstrukčních vrstev pro nové komunikace a podlahy.

 

Havarijní oprava parovodu v ulici Myslbekova v Náchodě

2018, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Osvědčení objednatele

Novostavba klubovny pro sportovní a kulturní akce

2018, Náchod-Vysokov Investor: Obec Vysokov Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba nové klubovny.

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava parovodu na náměstí TGM v Náchodě

2018, Náchod Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Osvědčení objednatele

Výstavba teplovodu Berounské terasy

2018, Beroun Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: CZ Teplo s.r.o.

Výstavba nového teplovodu, oprava stávajících kanálů a výstavba nové šachty i rozvodů. Zhotovení nových povrchů komunikací v zámkové, žulové dlažbě i asfaltu.

Osvědčení objednatele

Reko MS Komenského - plynovod

2018, Náchod Investor: GasNet, s.r.o. Generální dodavatel: GASCO, s.r.o.

Zemní práce pro přechod plynové sítě z nízkotlaku na středotlak. Detekce stávajícího vedení, zemní práce pro napojení na stávající středotlakou soustavu, zemní práce pro vtahování potrubí páteřního rozvodu a přípojek objektů. Strojní i ruční výkopy, odvoz a skládkování výkopků. Zhotovení obrub, zámkových dlažeb, živičných povrchů.

Osvědčení objednatele

REKO MS Náchod Pražská - plynovod

2018, Náchod Investor: GasNet, s.r.o. Generální dodavatel: GASCO, s.r.o.

Zemní práce pro přechod plynové sítě z nízkotlaku na středotlak. Detekce stávajícího vedení, zemní práce pro napojení na stávající středotlakou soustavu, zemní práce pro vtahování potrubí páteřního rozvodu a přípojek objektů. Strojní i ruční výkopy, odvoz a skládkování výkopků. Zhotovení obrub, zámkových dlažeb, živičných povrchů.

Osvědčení objednatele

Oprava místní komunikace ul. V Ostrovech, Náchod Bražec.

2018, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Příprava podkladových vrstev, vjezdů na jednotlivé pozemky a garáže, výšková úprava kanalizačních vpustí a vyčištění potrubí. Živičné povrchy, recyklátové krajnice.

Osvědčení objednatale

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena