Realizované stavby

Demolice sodovkárny Zbečník

2020, Hronov Zbečník Investor: Soukromá osoba Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Demoliční a bourací práce na havarijních částech budovy.

Demolice lázní v Bělovsi

2020, Náchod Běloves Investor: Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Demolice a bourací práce zchátralých lázní v Náchodě. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000140205-udalosti-v-regionech/obsah/748607-lazne-v-belovsi-jdou-k-zemi

Zprávy Český rozhlas

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava teplovodního potrubí Pražská 1552, Náchod

2020, Pražská Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Postupné hledání závady v sousedství bytového domu č.p. 1552, Náchod. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí prostrkem mezi montážními jamami. Odkrytí teplovodu v zeleném pásu a ve sklepních prostorách činžovního domu, odstranění závady na horkovodním potrubí, zaklopení parovodního kanálu, oprava podlahy ve sklepním prostoru. Zásyp, hutnění a osev jámy v travnaté ploše.

Rekonstrukce - Sběrný dvůr v Náchodě

2020, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Odstranění stávajících zpevněných ploch, které byly tvořeny betonovými silničními panely a místy asfaltovým zástřikem a kamenivem v celkové výměře cca 7 000 m2, odstranění původní dešťové kanalizace. Vybudování dešťové kanalizace stok DN 300, DN 200, DN 160, která řeší likvidaci srážkových vod z plochy rekonstruované asfaltové plochy a střech budov areálu sběrného dvora v Náchodě v celkové délce 380m. Součástí kanalizačních řadů jsou uliční vpusti, dvě větve štěrbinových žlabů v celkové délce 65 m a odlučovač lehkých kapalin. Realizace rozvodů NN a VO, 6 ks sloupů VO včetně kompletního vystrojení, položení chráničky pro kamerový systém. Realizace zlepšení zeminy podloží a konstrukční vrstvy cementovým pojivem do hloubky 500 mm z důvodu malé únosnosti zemní pláně i parapláně. Osazení obrub a silniční přídlažby, zbudování konstrukčních vrstev dle PD a zhotovení asfaltového povrchu na ploše 6 700 m2.

Pokládka sítí NN v komunikaci K bagru a výstavba nové komunikace

2020, Velké Poříčí Investor: Velké Poříčí Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Hloubení rýh pro pokládku sítí nízkého napětí v komunikaci K bagru, uložení a zapískování chrániček s kabely, zásyp a hutnění rýh. Zřízení nových podkladních vrstev a asfaltového povrchu komunikace.

Konverze CZT Janské Lázně etapa 16,17

2020, Jánské Lázně Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Aquavit

Zemní a stavební práce pro konverzi centrálního zásobování teplem v Jánských Lázních. Záměna energokanálového rozvodu tepla za rozvody předizolovaného potrubí uloženého v zemi.

Odstranění základů, zdí a rekultivace pozemku

2020, Náchod Investor: Jiří Čejp Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Demolice starých základů, opěrných zdí a rekultivace pozemku.

Demolice váhy Vamberk

2020, Vamberk Investor: ŘETĚZY VAMBERK Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Demolice autováhy a vážního domku v areálu závodu Řetězy Vamberk. Demolice železobetonové konstrukce vážního tělesa a technologie váhy, odvoz a likvidace suti, zásyp a hutnění podzemních prostor váhy na požadovanou hodnotu 45 MPa.

Osvědčení objednatele

Odkanalizování oblasti Za Urnovým hájem v Úpici

2020, Úpice Investor: Město Úpice Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Vybudování kanalizačních řadů, spadišťových šachet, kanalizačních přípojek, revizních šachet v zeleném pásu, pěších i asfaltových komunikacích. Největší investiční akce města Úpice je zajímavá tím, že výškové převýšení je 56m na délce trasy 312m a to v náročných geologických podmínkách. Průměrný spád je 23%!!!

Osvědčení objednatele

Parkoviště Kramolna-Náchod

2020, Kramolna-Náchod Investor: Obec Kramolna Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Výstavba dvou nových parkovacích ploch o celkovém počtu 28 parkovacích stání, převážně s krytem z betonové vegetační dlažby, včetně úpravy okolí.

Osvědčení objednatele

Likvidace výměníkové stanice tepla ON Náchod

2020, ON Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Demontáž a likvidace technologie výměníkové stanice tepla, rozebrání, odvoz a likvidace plechového domku stanice.

Havarijní oprava teplovodního potrubí Jugoslávská, Náchod

2020, Jugoslávská Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Postupné hledání závady v komunikaci Jugoslávská, Náchod. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí prostrkem mezi montážními jamami. Odkrytí parovodu, odstranění závady na horkovodním potrubí, zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení asfaltových povrchů komunikace. Postupné odstraňování poruch ve 3 etapách.

Optimalizace soustavy CZT Plhov

2020, Borská Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: CZ Teplo

Zhotovení patek pro nadzemní teplovodní vedení, výkopové práce, šalování, ocelová výztuž, betonáž, úprava terénu.

Havarijní oprava kondenzátního potrubí Ludvíkova, Náchod

2020, Ludvíkova Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Postupné hledání závady v komunikaci Ludvíkova, Náchod. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí. Odkrytí parovodu, odstranění závady na parovodním potrubí, zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů komunikace.

 

Sondy pro geotechnický průzkum Tkalcovská ulice

2020, Náchod, Tkalcovská ulice Investor: Žabka Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Vyhloubení sond pro geotechnický průzkum ve Tkalcovské ulici na kolejišti v Náchodě. Zalití každé sondy 1m3 vody a sledování vsaku. následující den vyhodnocení nasákavosti zeminy a zpětný zásyp sond

Odkanalizování ulice v Kopečku Broumov

2020, Broumov Investor: Měst Broumov Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zhotovení dešťové kanalizace v ulici V Kopečku a U Dolní brány v Broumově. Práce byly prováděny v převážně skalnatém podloží a za účasti archeologického průzkumu.

Osvědčení objednatele

Demolice bytového domu v Úpici

2020, Úpice Investor: Město Úpice Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Kompletní šetrná demolice vyhořelého BD v řadové zástavbě. Demolice probíhala postupným rozebíráním pod dohledem statika, s podílem 30% ručního bourání.

Osvědčení objednatele

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena