Realizované stavby

Demolice areálu DEK stavebniny, Hradec Králové

2017, Vážní, Hradec Králové Investor: DEKSTONE s.r.o. Generální dodavatel: ALPRIM CZ s.r.o.

Jako zimní akci jsme provedli kompletní demolici 2 ha areálu složeného ze zděných objektů, ocelových hal a zpevněných ploch ve Vážní ulici. Součástí akce byla také likvidace + recyklace veškerých vybouraných hmot v celkovém množství přes 14 000 tun. Na této akci jsme navázali spolupráci se Záchranou brigádou kynologů Pardubického kraje a umožnili jim sutinový výcvik psů.

Výcvik záchranných psů

Osvědčení objednatele

Demolice poloroubeného objektu

2017, Velké Poříčí Investor: Hani Stolina Generální dodavatel: ALPRIM CZ s.r.o.

Další zimní akcí byla kompletní demolice poloroubeného objektu včetně likvidace vybouraných hmot a úpravy pozemku násypem z betonového recyklátu. Na této zakázce jsme zajišťovali projektovou i inženýrskou činnost.

Osvědčení objednatele

Demolice ve výrobní hale ebm, ATAS Velké Poříčí

2017, Velké Poříčí Investor: ATAS elektromotory Náchod a.s. Generální dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Demolice podlah, odstranění omítek, bourání otvorů ve zdivu v interiérech za ztížených podmínek při probíhající výstavbě

Osvědčení objednatele

Park U města Prahy, Náchod

2017, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Zhotovení městského parku v Náchodě. Zemní a bourací práce, oprava přilehlých objektů. Modelace terénu, výstavba gabionových zdí, kamenných laviček, treláže, parterových prvků, veřejného osvětlení, drenáží, závlah, dlážděných a mlatových chodníků. Instalace herních prvků, zbudování dopadových ploch osvětlení parkových prvků, výsadba zeleně a parkové úpravy.

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava parovodu Vinohrady, Náchod

2017, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Odkrytí parovodního kanálu, detekce místa závady pomocí provedených sond, příprava pro strojní část - výměnu vedení v úseku cca 30 m. Zaklopení železobetonovými deskami, zásyp a uhutnění, uvedení povrchů do původního stavu.

Osvědčení objednatele

Obnova kolejového lože v železničním muzeu Jaroměř

2017, Jaroměř Investor: Železniční muzeum Jaroměř Generální dodavatel: ALPRIM CZ s.r.o.

Pro spolek Železniční muzeum Jaroměř provádíme výměnu kolejového lože pro pokládku nových kolejí. Součástí je i likvidace původního lože a realizace odvodnění rekonstruované plochy.

I/33 Náchod - II etapa rekonstrukce silnice v úseku

2017, Běloveská ul. Náchod Investor: Ředitelství silnic a dálnic Generální dodavatel: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ

Děšťová kanalizace včetně uličních vpustí

Havarijní oprava parovodu Borská

2017, Borská ul. Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: innogy Energo, s.r.o.

Provedení zemních prací pro provedení havarijní opravy parovodu.

Osvědčení objednatele

Rekonstrukce ul. Na Babí, Police nad Metují - zemní práce

2017, Police nad Metují Investor: SÚS Královéhradeckého Kraje Generální dodavatel: Strabag, a.s.

Pro Generálního dodavatele akce provádíme zemní práce na přeložkách plynovodu

Oddělení splaškové a dešťové kanalizace

2017, Hronov Investor: SVJ Smetanova 617, Hronov Generální dodavatel: ALPRIM CZ s.r.o.

Výstavba nových kanalizačních přípojek dešťové a splaškové kanalizace bytového domu náhradou za sdruženou dožívající přípojku.

Rekonstrukce MS Náchod - Pražská IV plynovod

2017, Náchod Investor: GasNet, s.r.o. Generální dodavatel: GASCO, s.r.o.

Zemní práce pro přechod plynové sítě z nízkotlaku na středotlak. Detekce stávajícího vedení, zemní práce pro napojení na stávající středotlakou soustavu, zemní práce pro vtahování potrubí páteřního rozvodu a přípojek objektů. Strojní i ruční výkopy, odvoz a skládkování výkopků. Zhotovení obrub, zámkových dlažeb, živičných povrchů.

Osvědčení objednatele

Teplofikace Mánesovo nábřeží - Plyn Kladská

2017, Náchod, Kladská ulice Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Erding, a.s.

Zemní práce pro položení plynovodu v Kladské ulici a okolí v Náchodě v oblasti s hojným výskytem inženýrských sítí. Pokládka do země i využití stávajících teplovodních kanálů vč. jejich následného zasypání. Obnova zámkové dlažby vč. obrub, zelených ploch a zaasfaltování překopů komunikací.

Teplofikace Mánesovo nábřeží - teplovod průmyslové areály

2017, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Erding, a.s.

Zemní práce pro realizaci teplovodu v průmyslových areálech v Náchodě.

Oprava parovodních přechodů v Pražské ulici v Náchodě etapa 2017

2017, Pražská ulice Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zemní práce, rozkrytí kanálů a vybourání stropů jímek, oprava stěn a nové rozvody parovodu.

Teplofikace - překopy Pražská Náchod soutěž 2017

2017, Pražská ulice Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Zemní práce, pokládka nového předizolovaného potrubí, napojení ve stávajících jímkách, oprava stávajících kanálů, výměna tepelných izolací.

Plynová stanice CNG v areálu CDS Náchod

2017, Náchod Investor: Bonett Gas Investmen, a.s. Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Realizace kompletních zemních, inženýrských a stavebních prací při výstavbě nové plnící stanice CNG v Náchodě, v areálu firmy CDS

Osvědčení objednatele

Zábradlí na nábřežní zdi v Úpici

2017, Úpice Investor: Město Úpice Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Zhotovení a montáž zábradlí FeZn oddělující nábřežní chodník od řeky Úpy. Celková délka zábradlí 300m. Po rekonstrukci chodníku, provedené naší firmou v roce 2015, jsme na nově opravené koruně nábřežní zdi (opravovalo Povodí Labe) zbudovali zábradlí v roce 2017

Osvědčení objednatele

Bourání betonových podlah v areálu Rubeny, Velké Poříčí

2017, Velké Poříčí Investor: SICO Rubena Generální dodavatel: Průmstav Náchod

Vybourání betonových podlah a energokanálů ve výrobní hale Rubena, Velké Poříčí pro zhotovení základů pro velkoformátový lis.

Přeložka horkovodu v areálu Sonepar, Hradec Králové

2017, Hradec Králové Investor: Sonepar Česká republika Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Vybourání nadzemního vedení horkovodu a uložení do země v oblasti s vysokou hladinou podzemních vod. Komplexní realizace přeložky v rámci odstávky EOP.

Osvědčení objednatele

 

Demolice domku posunovačů v areálu ČD Náchod

2017, Náchod Investor: České dráhy a.s. Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Demolice objektu v areálu Nádraží Náchod, výstavba nového betonového plotu na hranici cyklostezky.

Osvědčení objednatele

 

Výměna zábradlí OK Slavie

2017, Náchod Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim C s.r.o.

Výměna poškozeného zábradlí OK Slávie Náchod.

 

Porucha parovodního potrubí Riegrova ulice Náchod - II. etapa

2017, Náchod, Riegrova ulice Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v Riegrově ulici v komunikaci s asfaltovým povrchem a v dlážděném chodníku, otevření a rozebrání jímky. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí. Vyzdění jímky, betonáž stropu jímky, zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů živičných a dlážděných, instalace poklopu jímky.

Osvědčení objednatele

Optimalizace CZT Náchod - lokalita SUN, plynová přípojka a přípojka VN

2017, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Energis 92 s.r.o.

Zemní práce pro realizaci plynové přípojky v délce 250 m a přípojky VN pro výměníkovou stanici na sídlišti SUN

Vybudování kanalizace a přeložka vodovodu v ulici U Kočovny

2017, Náchod, Bražec Investor: Vodovody a kanalizace Náchod Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Osvědčení objednatele

Komunikace U Kočovny

2017, Náchod Bražec Investor: Město Náchod Generální dodavatel: Alprim s.r.o.

Oprava zpevněných povrchů komunikace U Kočovny, odtěžení stávajících nevyhovujících živičných povrchů a podkladů, doplnění obrub, realizace kanalizačních vpustí, zhotovení a modelace podkladních vrstev s ohledem na napojení na přilehlé objekty a pozemky, následná realizace živičného povrchu a krajnic.

Osvědčení objednatele

 

Havarijní oprava parovodu Vinohrady IV, Náchod

2017, Náchod Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v komunikaci z žulových kostekném chodníku, otevření a rozebrání parovodního kanálu. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí. Zaklopení parovodního kanálu, zásyp a hutnění jam, zhotovení dlážděných povrchů.

Osvědčení objednatele

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena